دلم از نبودنت پر است،

 آنقدر که اضافه اش از چشمانم می چکد ...