بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است !