پیدا کردن کسی که بهت بگه دوسِت دارم سخت نیست

پیدا کردن کسی که بهت ثابت کنه دوسِت داره سخته