کدام ابر ...


 از سر تو گذشته


 که من مست بارانم !؟؟