یادش ستاره دنباله داری است که
آسمان را بین من و تنهایی قسمت می کند
تنها یک تنها میداند
تنهایی تنها درد یک تنها نیست