وقتی پروانه در تاری بیفتد

كه عنكبوتش سیر است،

تازه قصه ی زندگی آغاز میشود

آنجاست كه نه می تواند پرواز كند

و نه بمیرد ....