فسل پاییظ قار(برف) می آید 
خوش آمدی ...
...خنده ای  نداره ... ولی باز می خندیم ...
هههههههه