وقتی نیستی چنان به توفکرمی کنم
که مغزم به نبودنت پی نمی برد
دكتر علی شریعتی