انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.