اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.