یه وقتای آدم اونقدر تنهاست کهآرزو داره یکی صداش کنهحتی اشتباهی...!!