راز سکوت را نم نم اشک می داند

و غم تنهایی را خلوت شب ...