چقـدر دلم تمام شدن می خواهـد...

از آن تــمام شدن هایــی که بشــود

نقــــطه سرِ خط ...