خدایا
این روز ها چقد زمان واسم زود میگذره
نمی دانم خوشی هایم زیاد است یا درد های این روزها شمارش روز ها را از یادم برده