خیالت آتش افروزد
مرا با خشک و تر سوزد
لبانم را به هم دوزد
                  چه سودایی به سر دارد
دلت تا تیشه بر دارد
 مرا اندیشه بر دارد
تنم از ریشه بر دارد
                      غم ات در کف تبر دارد
به پچ پچ باد می گوید
 شب از بیداد می گوید
سکوتت شاد می گوید
                        از این غم او خبر دارد
تو می آئی و میدانم
نماز عشق می خوانم
نشسته شوق در جانم
                              دعاهایم اثر دارد
نگاهم باز باران شد
سکوت شعر ویران شد
هوای روی یاران شد
                      کسی این پرده بردارد
خدا دلتنگ دلتنگم
من انسانم نه از سنگم
از این دنیای صد رنگم
                         دل اهنگ سفر دارد
اگر مهر تو حاشا شد
دلم سوی تماشا شد
دلم از چشم افشا شد
                            تو را تنها نظر دارد


"شاعری در دور دست بارانی"